Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

1/ Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Jack & Charlie, Vaartkom 41/0202, 3000 Leuven, België (ingeschreven in de KBO met nummer BE0896.899.117) en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Klachten omtrent de levering kunnen enkel worden aanvaard mits ze aangetekend worden toegestuurd binnen de 8 dagen. Klachten omtrent onze facturen kunnen enkel worden aanvaard mits ze aangetekend worden toegestuurd binnen de 8 dagen.

OFFERTE, OVEREENKOMST en BEVESTIGING

2/ Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Jack & Charlie zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3/ Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Jack & Charlie wordt bevestigd en daartegen binnen de 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Jack & Charlie met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Jack & Charlie eerst nadat deze schriftelijk door Jack & Charlie zijn bevestigd.

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4/ Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Jack & Charlie mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

5/ Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van de montage te controleren en goed te keuren.

6/ Termijn van levering

De door Jack & Charlie voorgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een opdracht zijn slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van de te realiseren mediaproductie aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan. 

AUTEURSRECHT EN EIGENDOMSRECHT

7/ Auteursrecht

Het auteursrecht ten aanzien van het voorlopige en het definitieve ontwerp van de mediaproductie komt toe aan Jack & Charlie. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Jack & Charlie en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, blijven deze rechten bij Jack & Charlie. Na betaling van de factuur worden deze rechten overgedragen aan de opdrachtgever.

8/ Auteursrechthebbende

Jack & Charlie garandeert dat hij geldt als maker van het aangeleverde in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Indien er met instemming van de opdrachtgever auteursrechtelijk beschermde elementen in de mediaproductie van Jack & Charlie gebruikt worden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het aangeven van het gebruik hiervan bij de betreffende auteursrechtenorganisaties. Jack & Charlie zal daartoe aan de opdrachtgever bij elke mediaproductie een lijst bezorgen met deze werken.

9/Naamsvermelding

Jack & Charlie heeft het recht haar naam als maker op de mediaproductie te vermelden, tenzij dit anders schriftelijk werd overeengekomen tussen beide partijen. 

10/ Eigendom bij Jack & Charlie

Zolang geen nadere afspraken tussen Jack & Charlie en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot het eigendomsrecht op de door Jack & Charlie gemaakte rushes, grafische elementen, audiotracks en alle andere audiovisuele elementen die deel uitmaken van de mediaproductie, blijven deze eigendom van Jack & Charlie.

GEBRUIK EN LICENTIE

11/ Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Jack & Charlie, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van de mediaproductie voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

12/ Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen de partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

13/ Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Jack & Charlie wijzigingen in de mediaproductie aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Jack & Charlie als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Jack & Charlie gehanteerde tarieven.

14/ Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Jack & Charlie de vrijheid om de mediaproductie te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

RUSHES / DATA

15/ Bewaring rushes

Jack & Charlie zal de onbewerkte opnames (rushes) van een opdracht en de eventueel door de klant aangeleverde extra data (beelden, grafische elementen, scripts, …) bewaren gedurende 3 maanden na het beëindigen van de opdracht. Binnen die periode kan de klant een kopie vragen van deze onbewerkte opnames. De kosten voor het kopiëren en de datadrager(s) zullen apart worden aangerekend. Indien een klant wenst dat de rushes langer bewaard worden, zal Jack & Charlie hiervoor een extra kost aanrekenen in verhouding met het aantal te bewaren data.

HONORARIUM

16/ Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Jack & Charlie de kosten die Jack & Charlie voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten (transportkosten, …)

17/ Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Jack & Charlie door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden worden gehonoreerd.

18/ Gebruiksvergoeding

In het tussen de partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van de mediaproductie, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

19/ Periodieke facturatie

Jack & Charlie heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichtte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

BETALING

20/ Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 12% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Dit bedrag kan eventueel worden verhoogd met de kosten van invordering inbegrepen de bijstand van een raadsman.

21/ Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Jack & Charlie binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde mediaproductie te gebruiken.

22/ BTW

De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de opdrachtgever en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT

23/ Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze alle kosten die tot op dat moment door Jack & Charlie zijn gemaakt binnen het kader van deze opdracht, te vergoeden, alsook een verbrekingsvergoeding van 25% van het overeengekomen budget.

24/ Annulatie opnamedag

Als een geplande video-opname of fotoshoot niet kan doorgaan op verzoek van de opdrachtgever om gelijk welke reden dan ook en deze annulatie minder dan 48 uur voor de geplande opname/shoot doorgegeven wordt, zal Jack & Charlie hiervoor een forfaitaire kost aanrekenen van 250 euro excl. btw. Een opnamedag begint om 00u00.

25/ Beëindiging opdracht

Wanneer er sprake is van door zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Jack & Charlie redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Jack & Charlie het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dat geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en de reeds gemaakte kosten. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Jack & Charlie redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Jack & Charlie, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

AANSPRAKELIJKHEID

26/ Aansprakelijkheid

Jack & Charlie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de mediaproductie, indien de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Jack & Charlie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van derden.

27/ Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Jack & Charlie voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Jack & Charlie toekomende honorarium. Jack & Charlie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van de opdrachtgever. Jack & Charlie kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor inhoudelijke of vormelijke fouten die de aanleiding kunnen zijn voor schadevergoedingen, boetes, … te betalen aan derden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindproduct en de verspreiding ervan op de verschillende media. Jack & Charlie kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg niet tot betaling van enige vergoeding worden gehouden indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen of overmacht zoals onder meer, doch niet limitatief, oorlog, natuurramp, brand, diefstal, stroompanne, beschadiging van digitale opnamemedia/bestanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, verkeersproblemen, …

28/ Aansprakelijkheid eindresultaat

Opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd of bewerkt naar inzicht van Jack & Charlie, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever.De  diensten van Jack & Charlie blijven een subjectief gegeven waardoor de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur kan inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

29/ Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Jack & Charlie voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

KLACHTEN

30/ Afgeleverde werken

Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum ter kennis gebracht worden aan Jack & Charlie. Na verloop van deze termijn worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

OVERIGE BEPALINGEN

31/ Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Jack & Charlie niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Jack & Charlie de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

32/ Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Jack & Charlie is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Jack & Charlie zijn alleen de Rechtbanken van Leuven bevoegd.